Cennik

Cennik

OSKP Czechowice-Dziedzice

Opłaty za przeprowadzane badanie techniczne są ustawowe i obowiązują od 10.2004 na podstawie DZ. U. 223 poz. 2261 (do wglądu na naszej stronie), opłaty za przeprowadzane badania techniczne wynoszą odpowiednio:

Okresowe badanie techniczne

Okresowe Motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł
Okresowe Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 98 zł
Okresowe Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153 zł
Okresowe Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176 zł
Okresowe Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199 zł
Okresowe Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1.5 t d.m.c. 40 zł
Okresowe Przyczepa ciężarowa rolnicza od 1.5 t do 6,0 t d.m.c. 50 zł
Okresowe Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6,0 t d.m.c. 70 zł
Okresowe Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78 zł
Okresowe Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t 163 zł
Okresowe Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t 177 zł
Okresowe Pojazd zasilany gazem 63 zł
(dodatkowa opłata)
Okresowe Taksówka osobowa lub bagażowa 42 zł
(dodatkowa oplata)
Okresowe Motorower 50 zł
Okresowe Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62 zł

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe Skuteczności i równomierności działania hamulców 20 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe Toksyczności spalin 14 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe Poziomu hałasu 20 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe Geometrii kół jednej osi 36 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe Działania amortyzatorów jednej osi 14 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe Wszystkich innych usterek łącznie 20 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe Działania amortyzatorów jednej osi 14 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe Wszystkich innych usterek łącznie 20 zł

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

Dodatkowe badanie techniczne Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4 20 zł
Dodatkowe badanie techniczne Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
Dodatkowe badanie techniczne Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51 zł

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

Dodatkowe badanie techniczne co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3 20 zł
Dodatkowe badanie techniczne Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu

Dodatkowe badanie techniczne Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42 zł
Dodatkowe badanie techniczne Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 zł
Dodatkowe badanie techniczne Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85 zł
Dodatkowe badanie techniczne Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126 zł
Dodatkowe badanie techniczne Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48 zł
Dodatkowe badanie techniczne w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82 zł
Dodatkowe badanie techniczne O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50 zł
Dodatkowe badanie techniczne Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60 zł
Dodatkowe badanie techniczne Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94 zł
Dodatkowe badanie techniczne W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94 zł
Dodatkowe badanie techniczne Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50 zł
Dodatkowe badanie techniczne Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120 zł

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów

Dodatkowe badanie techniczne Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 35 zł
Dodatkowe badanie techniczne Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4 21 zł
Dodatkowe badanie techniczne Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4 48 zł
Dodatkowe badanie techniczne Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4 41 zł
Dodatkowe badanie techniczne Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4 41 zł
Dodatkowe badanie techniczne wykonanie numeru nadwozia 49 zł
Dodatkowe badanie techniczne Wykonanie numeru silnika 49 zł
Dodatkowe badanie techniczne Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36 zł
Dodatkowe badanie techniczne Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82 zł

 

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Cennik obowiązujący aktualnie to: DZ. U. Nr 223 poz. 2261 z 30.09.2004.