Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w firmie AUTOTEST Sp. z o.o.

Miejscowość: Żywiec, dnia: 09/05/2018

Jako Pełnomocnik Pani/Pana Danych Osobowych:       

Firmy: AUTOTEST Sp. z o.o.
Kod: 34-300, Miejscowość: Żywiec
Ulica: Księdza Prałata Stanisława Słonki 54
Telefon: (33) 861 02 40
E-mail: biuro@autotest.pl

Informuję, iż:

a) Pełnomocnik Ochrony Danych w firmie: AUTOTEST Sp. z o.o.
jest Pan: Paweł Rybak
telefon kontaktowy: tel:+48602352754
e-mail kontaktowy: prybak@autotest.pl
miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy AUTOTEST Sp. z o.o.:

b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcie działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą:
  (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych):
  • wykonanie czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami:
   (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy AUTOTEST Sp. z o.o., a w szczególności:
    • dochodzenie lub zabezpieczenie rozczeń;
    • prowadzenie analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
     (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

c) Pani/Pana dane zostały pozyskane:

 • w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;
 • ze źródeł publicznych dostępnych:

i obejmują:

 • imię i nazwisko;
 • nazwę firmy;
 • dane teleadresowe;
 • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy AUTOTEST Sp. z o.o.
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy AUTOTEST Sp. z o.o.;
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organiazacji międzynarodowej;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia rozczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych;

f) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynność, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.